חיוב ארנונה במרכזים מסחריים במודיעין

בגין שטחים שטחים משותפים

ת.צ. 10296-06-12 אגו מודיעין נ' עיריית מודיעין

 

בעלי עסקים במרכזים מסחריים נדרשים בתשלום ארנונה בגין חלקם היחסי מהשטחים המשותפים שבמרכז (מעברים לדוגמא). 
​צו הארנונה של מודיעין לשנת 2012 קובע, כי שטחים משותפים במרכזים מסחריים יחוייבו בארנונה לפי שני סוגי תעריפים (תעריף גבוה לשטחים משותפים במרכזים מסחריים ששטחם הכולל נמוך מ- 3,000 מ"ר ותעריף נמוך עבור שטחים משותפים במרכזים מסחריים ששטחם הכולל גדול מ - 3,000 מ"ר).

ביום 1.12.10 אף ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז, מפי כב' השופטת הבכירה נגה אהד, לפיו במרכז המסחרי עזריאלי שבעיר, בו סך השטחים המשותפים גבוה מ- 3,000 מ"ר, יחוייבו שטחים משותפים אלו בארנונה לפי תעריף של 61 ₪ למ"ר (נכון לשנת 2010), החל מהמ"ר הראשון, קרי התעריף הנמוך המופיע בצו הארנונה. (עתמ (מרכז) 30790-07-10 קנית השלום השקעות בע"מ נ' עיריית מודיעין).

אלא שבניגוד חריף לפסק הדין מודיעין, ממשיכה עיריית מודיעין לחייב גם בעלי נכסים במרכזים מסחריים ששטחם המשותף הכולל גדול מ 3,000 מ"ר - לפי תעריף הארנונה הגבוה. 
לטענת עיריית מודיעין, רק בתי עסק המחזיקים באופן אישי בשטח משותף של 3,000 מ"ר ומעלה, זכאים לתעריף הארנונה הנמוך אשר נקבע בפסק הדין.
במסגרת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, אשר הוגשה באמצעות משרדנו, נטען כי טענת העירייה סותרת את לשונו הברורה של צו הארנונה, המתייחס לשטח המשותףהכולל במרכז המסחרי ואף סותרת את פסק הדין מודיעים, במסגרתו התייחסה כב' השופטת אהד לשטח המשותף הכולל של המרכז המסחרי. כמו כן נטען, כי אילו היה ממש בטענת העירייה, הרי שאז רוב רובם המוחלט של בתי העסק במרכזים המסחריים במודיעין היו מחוייבים בתעריף הגבוה, שכן ברור כי קשה למצוא (ואולי אף אין בכלל) חייב בארנונה אשר מחזיק באופן פרטני שטח משותף של 3,000 מ"ר...ביום 18.5.14 אישר בית המשפט המחוזי מרכז את הבקשה לתביעה ייצוגית כנגד עיריית מודיעין. במסגרת החלטתו קבע בית המשפט המחוזי, כי קיים סיכוי סביר שהתובענה תוכרע לטובת הקבוצה.
 
ביום 20.1.16 הגישו הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה, אשר ככל שיאושר יחול על כלל חברי הקבוצה המפורטים בהחלטה מיום 18.5.14.

ביום 26.6.16 ניתן פסק דין בתביעה, במסגרתו אישר בית המשפט המחוזי את הסדר הפשרה. פסק הדין, מפי כב' השופטת מיכל נד"ב, קובע, כי עיריית מודיעין תזכה את חשבון הארנונה של כל חברי הקבוצה, אשר במהלך שנת 2012 חויבו בתעריף הארנונה לפי סיווג 669 בגין מעברים משותפים. סכום הזיכוי לכל מחזיק ייקבע לפי ההפרש בין תעריף הארנונה לפי סיווג 667 לבין תעריף הארנונה לפי סיווג 669 כפול סך שטח השטחים המשותפים המיוחסים לאותו מחזיק, בגין שנת המס 2012.

בפסק הדין שניתן היום, אישר בית המשפט את הסדר הפשרה וקבע, כי הסעד עליו סוכם, סעד ההשבה, הוא הסעד הטוב ביותר מבחינת הקבוצה הנכללת בתביעה ובעיקר בהתחשב בכך שההשבה על פי ההסדר כוללת את מלוא התקופה עליה חלה התביעה. נקבע, כי ההסדר מקנה לחברי הקבוצה סעד הולם ומביא לאכיפת הדין. בכך, קבע בית המשפט המחוזי, מושגות מטרות של הרתעה מפני הפרת החוק ושמירה על שלטון החוק.

 
הודעה לפי סעיף 25(א)(3) 
לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – 2006
ביום 18.5.14 ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי מרכז המקבלת בקשה לניהול תובענה ייצוגית שמספרה ת"צ 10294-06-12 אגו מודיעין בע"מ נ' עיריית מודיעין (להלן: "התביעה").
 
ביום 20.1.16 הוגשה בפני בית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה (להלן: "הסדר הפשרה").
 
ככל שיאושר הסדר הפשרה, הוא יחול על "חברי הקבוצה", כהגדרתם בסעיף 42 להחלטת בית המשפט המחוזי מיום 18.5.14, כדלקמן:
 
"כל מחזיקי המבנים שאינם משמשים למגורים, לרבות בתי העסק במודיעין, ואשר ממוקמים במרכזים מסחריים ששטחם המשותף הכולל גדול מ-3,000 מ"ר, בתקופה שמתחילה בשנת 2012 מועד בו שינתה המשיבה את מדיניותה לעניין פרשנות צו הארנונה לפני הגשת בקשת האישור ועד למועד אישור הבקשה".
 
השאלה המשותפת לחברי הקבוצה היא הפרשנות שיש ליתן לאמור בצו הארנונה של עיריית מודיעין לשנת 2012 – האם סיווג 669, התעריף הנמוך, חל על מחזיק במרכז מסחרי ששטח המעברים בו עולה על 3,000 מ"ר או האם הוא חל רק על מחזיק במרכז מסחרי שמיוחסים לו "באופן אישי" מעברים בשטח של  3,000 מ"ר.
 
בהתאם להסדר הפשרה שאישורו התבקש, הגיעו הצדדים להסכמה לפיה עיריית מודיעין תזכה את חשבון הארנונה של כל חברי הקבוצה, אשר במהלך שנת 2012 חויבו בתעריף הארנונה לפי סיווג 669 בגין מעברים משותפים. סכום הזיכוי לכל מחזיק ייקבע לפי ההפרש בין תעריף הארנונה לפי סיווג 667 לבין תעריף הארנונה לפי סיווג 669 כפול סך שטח השטחים המשותפים המיוחסים לאותו מחזיק, בגין שנת המס 2012 בלבד.
 
תוך 45 יום מיום אישור הסדר הפשרה, גזבר הנתבעת יגיש לבית המשפט תעודת עובד ציבור המעידה על ביצוע הזיכוי כמפורט לעיל. 
 
לנוכח התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה, תשלם עיריית מודיעין לב"כ התובעת שכ"ט בסך 60,000 ₪ בתוספת מע"מ בנוסף לשכר הטרחה ששולם להם בגין אישור הבקשה, ותשלם לתובעת הייצוגית גמול של 15,000 ₪ בנוסף לגמול ששולם לה בגין אישור הבקשה. התשלום יבוצע תוך 45 יום.
 
אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור הסדר הפשרה, רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לענין שבו עוסקת התובענה הייצוגית, ארגון, שאישר השר לענין זה, הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור, וכן היועץ המשפטי לממשלה, רשאים להגיש לבית המשפט, בכתב, בתוך 45 ימים מיום פרסום ההודעה זו התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בענין גמול ושכר טרחה.
 
חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה, רשאי לבקש מבית המשפט, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו, להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר.

חזור לראש העמוד

כתובתנו

אליעזר יפה 5 רעננה (כניסה מרחבת אחוזה 120)

כניסה לחניון מרחוב פוזין

 

דרכי התקשרות

טלפון: 09-7444-185/6

פקסמליה: 09-7444-187

דואר אלקטרוני: Office@zn-law.co.il

 

Success! Message received.

צרו

קשר

צרו

קשר