היטל שצ"פ (שטח ציבורי פתוח)

עו"ד רועי נחום

ברשויות מקומיות אחדות החלו להטיל היטל פיתוח חדש - היטל בגין שטחים ציבוריים פתוחים (היטל שצ"פ). ההיטל מוטל בעת הגשת בקשה להיתרי בניה, מכוח חוקי עזר חדשים - חוקי עזר שכל מטרתם הינה גביית מס נוסף מהיזמים או מהקבלנים הבונים בתחומן של אותן הרשויות.

בשנת 2008 הייתה זו המועצה המקומית שוהם שהגתה את הרעיון המהפכני והשנוי במחלוקת בדבר גביית היטל חדש זה במסגרת חוק עזר לשוהם (שטחים ציבוריים פתוחים), התשס"ט-2008, אלא שעד כה מונה הרשימה המפוקפקת לא פחות מ- 11 רשויות, ביניהן אשדוד ורחובות.


אז מהו היטל שצ"פ? המדובר ברעיון ישן/חדש של הרשויות המקומיות, לחייב את תושביהן בהיטל בעבור הקמת שטחים ציבוריים, כגון מדשאות, משטחים מרוצפים, משטחים סלולים, מתקני משחק, מתקני נופש, ספורט ובידור, גינות נוי וכיוצא באלה. כך מטילות הרשויות המקומיות את ההיטל החדשני על הבנייה החדשה בעירן- וזאת כתנאי למתן היתר בנייה.


בחלק מן הערים היה בכוונת הרשויות להטיל את ההיטל החדש על כל בעלי הנכסים שבעיר, לרבות בשכונות הוותיקות – במסגרת כל בקשה להיתר בנייה. אלא שמשרד הפנים אשר אמון על אישורם של חוקי העזר החדשים, אישר את החלתו אך ורק על בנייה חדשה, כך שרק היזמים והקבלנים יישאו בנטל זה.
משרדנו סבור, כי קיים ספק רב באשר לחוקיות חוק העזר החדש, שכן הרשויות המקומיות כבר גובות היטל גבוה בעבור השקעה בשצ"פ – הרי הוא היטל ההשבחה המוכר לנו היטב (50% מעליית שווי הקרקע בעקבות אישור תוכנית בניין עיר).


כידוע, בהתאם לסעיף 13 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, הרי שתכלית הכספים שנגבים לפי היטל ההשבחה מיועדים לכיסוי הוצאות הרשות המקומית שהוצאו לצורך פיתוח מקרקעין "לצרכי ציבור" (המוגדרים בחוק, בין היתר, כדרכים, גנים, שטחי נופש או ספורט, שטחי חניה, מקלטים ומחסים ציבורים וכדומה). בנסיבות אלו, הרי שגביית כספים נוספת "בכובע" היטל חדש- היטל שצ"פ- בעבור מתקנים שעבור הקמתם כבר נגבו כספים- מהווה גביית כפל!


רשות מקומית אינה מוסמכת לגבות מס אלא היטל בלבד - גביית תשלום אך רק כפועל יוצא של השירותים אותן היא העניקה בפועל, כאשר התשלום מיועד לממן את אותם השירותים (בעגה המשפטית מדובר ב"זיקה" בין השירות הניתן לנכס המחוייב). במצב שבו רשויות כבר גבו כספים עבור פיתוח שטחים ציבוריים מכוח היטל ההשבחה, הרי שגבייה נוספת מכוח חוקי העזר החדשים, הינה הלכה למעשה גביית כפל.


חקיקת חוקי העזר לשטחים ציבוריים בתקופה האחרונה אינו המקרה הראשון בו ניסו רשויות אלו או אחרות לאשר היטל מסוג זה. בקשות לאישור חוקי עזר בנוסח דומה נדחו בעבר על ידי שר הפנים, אשר קבע כי עבודות אלו ממומנות ממקורות חלופיים- היינו מהיטל ההשבחה. מספר שנים לאחר מכן, בעקבות חוו"ד של היועמ"ש, נדחו בקשות לאישור חוקי העזר לשצ"פ. בחוות הדעת נכתב, כי מאחר ופיתוח שטחי ציבור ברחבי הערים ממומנים על ידי המדינה, הרי שאין כל סיבה לאפשר לרשות לגבות היטל עבור עבודות שממילא לא הוציאה כספים בעבורן. כמו כן, ציין היועמ"ש, כי היות והקשר בין הנהנה למשלם הינו רופף ביותר, הרי שיש בכך בכדי ביטול אותה "זיקה" בין התשלום לעבודה ולפיכך, לא ניתן להטיל היטל על אוכלוסייה שאינה נהנית באופן ישיר מהעבודות המבוצעות.


לאור האמור, הרי שכל חיוב בגין היטל שצ"פ - מוטב יהיה לו ייבחן באופן יסודי ודקדקני, במטרה לאמוד את חוקיותו.

 
כתובתנו

אליעזר יפה 5 רעננה (כניסה מרחבת אחוזה 120)

כניסה לחניון מרחוב פוזין

 

דרכי התקשרות

טלפון: 09-7444-185/6

פקסמליה: 09-7444-187

דואר אלקטרוני: Office@zn-law.co.il

 

Success! Message received.

צרו

קשר

צרו

קשר

חזור לראש העמוד